Seksuele gezondheid in Nederland 2009

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het onderzoek Seksuele gezondheid in Nederland 2009 is uitgevoerd als onderdeel van de monitor Seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik (SRGZ). Deze monitor brengt de seksuele en reproductieve gezondheid en gezondheidszorg in Nederland periodiek in kaart.

Zie voor meer tekst en uitleg: F. Bakker et al (2009). Seksuele gezondheid in Nederland 2009. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

Doelpopulatie

Personen in Nederland in de leeftijd van 15 tot en met 70 jaar. De Landelijke Jeugdmonitor licht hier de personen van 12 tot 25 jaar uit.

Statistische eenheid

Personen

Publicatiestrategie

De cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek

Waarnemingsmethode

Het onderzoek maakt gebruik van het internetpanel Euroclix.

Steekproefomvang

De steekproef omvat 6 428 mannen en vrouwen.

Weging

Door de oversampling op de leeftijdsgroep 15-45 jaar en op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond wijkt de samenstelling van de steekproef voor leeftijd en (in geringe mate) etniciteit af van de samenstelling in de Nederlandse bevolking. Hierdoor heeft een weging plaatsgevonden op leeftijd, geslacht, opleiding en stedelijkheid, zodat de steekproef op deze factoren representatief is voor de Nederlandse bevolking.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De meeste vragen die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn ook gesteld in het onderzoek Seksuele gezondheid in Nederland 2006 zodat de resultaten van het huidige onderzoek met dit onderzoek vergeleken kunnen worden.