Jeugdzorg, provinciaal gefinancierd

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over het aantal jongeren dat gedurende het jaar één of meer vormen van zorg in het kader van de Wet op de Jeugdzorg ontvangen heeft en het bijbehorende aantal dagen, uitgesplitst naar persoonskenmerken en regio.

Doelpopulatie

Personen aan wie gedurende (een deel van) het verslagjaar één of meerdere vormen van zorg in het kader van de Wet op de Jeugdzorg (ook wel: provinciaal gefinancierde jeugdzorg) verleend is. In de regel zijn dit personen met een leeftijd tot 18 jaar, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen personen tot 23 jaar ook provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen. In vrijwel alle gevallen zijn dit alleen personen die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

Statistische eenheid

Personen

Aanvang onderzoek

2011

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Cijfers over het meest recente verslagjaar komen als voorlopige cijfers in de diverse StatLine-tabellen. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande verslagjaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

In dit onderzoek wordt het aantal jeugdigen afgeleid uit bestanden van de Bureaus Jeugdzorg, organisaties Jeugd en Opvoedhulp en Landelijk Werkende Instellingen. Deze registratiegegevens worden gecombineerd en aangevuld met gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS en gegevens uit de GBA. Voor het afleiden van regio is een beslisboom ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS, SCP, onderzoeksbureau Cebeon en Jeugdzorg Nederland.

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens uit registraties worden elektronisch aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

Alle Bureaus Jeugdzorg, organisaties Jeugd en Opvoedhulp en Landelijk Werkende Instellingen.

Steekproefomvang

Geen steekproef. De provinciaal gefinancierde jeugdzorg wordt volledig waargenomen.

Controle- en correctiemethoden

Er is aangenomen dat de opgaven van alle berichtgevers volledig zijn. Er is gecorrigeerd voor eventuele dubbeltellingen (i.e. records of waarnemingen die meer dan een keer voorkomen in de registraties).

Jongeren voor wie via de beslisboom geen verantwoordelijke gemeente gevonden kon worden, zijn alsnog toegedeeld aan gemeenten. De jongeren zijn aan die gemeenten toegekend die daarvoor al de meeste jongeren hadden. Hierbij is ervoor gezorgd dat het aantal jongeren in de betreffende gemeente niet met meer dan 1,5 procent groeit. Het betreft minder dan 1 500 jongeren die niet via de beslisboom voorzien konden worden van een verantwoordelijke gemeente en dus op deze wijze voorzien moesten worden van een benadering daarvan.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het betreft een integrale waarneming. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de registraties bij de Bureaus Jeugdzorg, organisaties Jeugd en Opvoedhulp en Landelijk Werkende Instellingen. De absolute aantallen jeugdigen in de StatLine-tabellen zijn afgerond op vijftallen en de absolute aantallen dagen op tientallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Geen bijzonderheden

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit en, eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn deze geconfronteerd met uitkomsten uit andere bronnen.