Halt

Afkorting van Het Alternatief. Halt heeft tot doel jongeren die voor het eerst met politie of justitie in aanraking komen (de first offenders), de mogelijkheid te bieden tot het verrichten van herstelwerkzaamheden voor de benadeelde of ten algemenen nutte. Een Halt-afdoening wordt niet voorafgegaan door een uitspraak van de (kinder)rechter en is daarom formeel juridisch gezien geen sanctie.

Voor een afdoening door middel van Halt komen in aanmerking: vernielingen, kleine vormen van brandstichting (met geringe schade), diefstal/verduistering zonder inbraak en aansluitend hierop heling (tot een maximaal ontvreemd bedrag of een maximale waarde van het goed), verwisselen van prijskaartjes, baldadigheid, afsteken van vuurwerk op niet-toegestane tijden en plaatsen en zwartrijden.

Voorwaarden voor een verwijzing naar een Halt-bureau zijn dat de verdachte moet bekennen en instemmen met de afspraken. Jongeren bij wie sprake is van zeer ernstige achterliggende problematiek, jongeren die recidiveren binnen een jaar na de eerste Halt-afdoening en jongeren onder de 12 jaar zijn uitgesloten van deelname aan Halt. Voor de laatste groep is sinds 2001 de Stop-reactie landelijk ingevoerd. Dit is een preventieve en pedagogische handreiking voor 12-minners die een Halt-waardig delict hebben begaan.