Jeugdmonitor

Onderwijs

Deze pagina toont de meest recente cijfers van de indicatoren van het domein Onderwijs. Als een indicator ook beschikbaar is verdeeld naar geslacht, leeftijd, herkomst of regio, dan zijn die tabellen op te vragen via het man/vrouw- of het kaart-icoon. Deze tabellen tonen tevens andere beschikbare jaren. Onder die getoonde tabellen komt u via een klik op ‘pas de tabel aan’ in Jeugdmonitor StatLine, van waaruit de samenstelling van de tabel verder aangepast kan worden. Vanuit de regionale tabellen kan ook een kaart opgevraagd worden.

indicator
 

Onderwijs

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Beschikbare gegevens
Deelname regulier onderwijs (%) 71,1 71,1 71,0 71,5 71,7 71,7
Deelname basisonderwijs 1 534 930 1 517 500 1 498 010 1 476 720 1 457 550 1 443 220
Deelname voortgezet onderwijs 939 530 948 650 960 640 973 450 984 970 995 480
Deelname algemene leerjaren 393 350 402 270 409 520 413 810 414 010 413 610
Deelname vmbo g/t 3-4 101 710 103 890 107 970 111 640 114 870 117 080
Deelname vmbo b/k 3-4 101 970 100 030 100 070 101 420 103 330 104 300
Deelname havo 3-5 151 190 152 250 153 680 156 690 160 030 163 450
Deelname vwo 3-6 164 690 163 480 161 810 161 260 163 470 167 240
Deelname speciaal basisonderwijs (sbao) 42 820 41 770 39 930 38 130 36 850 34 730
Deelname speciale scholen basisonderwijs (ssbo) 34 220 34 240 33 340 31 820 31 100 29 660
Deelname speciale scholen voortgezet onderwijs (ssvo) 34 650 35 920 37 080 39 410 39 880 38 560
Deelname praktijkonderwijs 26 620 26 740 27 590 28 630 29 270 29 810
Deelname mbo 434 010 432 360 429 030 428 900 428 570 428 480
Deelname hbo 312 900 320 340 323 690 338 090 342 980 337 470
Deelname wo 181 500 185 890 186 770 194 350 199 090 202 640
Diploma's voortgezet onderwijs 166 610 165 430 169 270 172 670 178 770
Diploma's vmbo 91 580 89 360 92 730 96 300 100 190
Diploma's havo 42 400 43 990 43 700 44 560 45 420
Diploma's vwo 32 630 32 090 32 840 31 810 33 160
Diploma's mbo 129 490 133 800 138 210 138 480 138 560
Diploma's mbo - assistent 10 010 10 840 11 410 11 190 9 600
Diploma's mbo - niveau 2-4 119 480 122 960 126 800 127 290 128 970
Diploma's hbo 41 240 43 070 40 440 41 350 43 590
Diploma's wo bachelor 24 040 29 680 28 570 28 760 30 760
Diploma's wo master/doctoraal 16 130 18 250 16 820 17 960 18 940
Achterstandsleerling met gewicht 0.30 111 670 104 230 95 898 86 653 78 468
Achterstandsleerling met gewicht 1.20 84 731 82 320 78 053 73 316 68 622
Voortijdig schoolverlaters, totaalcijfer OCW (tot 23 jaar) 39 100 36 600 27 800 25 600 24 500 22 900
Voortijdig schoolverlaters, onderzoekspopulatie (tot 23 jaar, %) 3,2 3,0 2,4 2,2 2,1
 
 • 1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool

  18-4-2017
  Het eerder uitgegeven leerkrachtadvies van basisschoolleerlingen kan naar boven toe worden bijgesteld op basis van de toetsscore. Vorig jaar was dit bij 6,7 procent van de leerlingen het geval.
 • Ruim vier op de tien scholieren werken

  29-3-2017
  Ruim 210 duizend scholieren (15 tot 20 jaar) in het voorgezet onderwijs hadden in 2016 een bijbaan. Daarmee hebben vier op de tien scholieren werk. Meestal gaat het om een kleine deeltijdbaan waarvoor alleen elementaire vaardigheden zijn vereist, zoals vakkenvuller en krantenbezorger.
 • Aansluiting jeugdhulp en onderwijs

  6-12-2016
  In deze video geven verschillende mensen hun mening en kijk op de aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs.
 • Jaarrapport 2016

  1-12-2016
  Dit Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Waar mogelijk wordt ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland besproken.
 • Een op de vijf vmbo’ers gaat naar het hbo

  1-12-2016
  Van de 91 duizend vmbo’ers die in schooljaar 2010/’11 een diploma behaalden, volgde vijf jaar later een op de vijf een hbo-opleiding. Jongeren die van de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo naar de havo zijn gegaan, gaan ruim twee keer zo vaak naar het hbo als de jongeren die van vmbo-g/t naar het mbo zijn gegaan. Ook leerlingen die uit een gezin komen met een hoog inkomen stromen vaker door naar het hbo dan leerlingen uit een huishouden met weinig inkomen.
 • Jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan 

  3-11-2016
  Steeds meer jongeren zonder startkwalificatie hebben geen baan. Had in 2008 ruim 70 procent van deze jongeren een baan, inmiddels is dat gedaald naar minder dan 60 procent.
 • Friese mbo’ers minst vaak voortijdig van school

  20-10-2016
  In Friesland verliet 3,4 procent van de mbo’ers zonder startkwalificatie het onderwijs. In Noord- en Zuid-Holland was deze uitval meer dan 6 procent. Jongens met een niet-westerse achtergrond stoppen het vaakst met hun opleiding zonder dat ze een startkwalificatie hebben.
 • Bijna 30 procent technisch opgeleide vrouwen werkt in techniek

  21-6-2016
  Jonge hoogopgeleiden zijn minder vaak technisch geschoold dan tien jaar geleden. Onder deze technici zijn vier keer zoveel mannen als vrouwen. Technisch opgeleide mannen hebben ook vaker een technisch beroep.
 • Aandeel achterstandsleerlingen basisonderwijs afgenomen

  23-2-2016
  Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. In schooljaar 2011/2012 was 12 procent van de basisschoolleerlingen een achterstandsleerling, vorig schooljaar was dat aandeel teruggelopen tot 9 procent.
 • Het Jaarrapport 2015: een overzicht

  24-11-2015
  Klik stapsgewijs door het Jaarrapport 2015.
 • Jaarrapport 2015

  24-11-2015
  Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. 
 • Meeste 15-jarige vmbo-leerlingen in het noorden

  24-11-2015
  Bijna de helft van de 15-jarigen in Nederland volgt in het schooljaar 2014/’15 een vmbo-opleiding. Dit aandeel is vooral groot in gemeenten in Groningen en Friesland.
 • Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig

  27-5-2015

  Meisjes komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg en doorlopen ook het onderwijs soepeler dan jongens. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd. Jonge mannen zijn vaker economisch zelfstandig; ze werken vaker voltijd en verdienen hierdoor gemiddeld meer.

 • Meeste kans op werk voor jongere vrouwen met hbo/wo-docentenopleiding

  23-1-2015
  In de periode 2011-2013 had drie kwart van de  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgden betaald werk. De arbeidsparticipatie is het hoogst bij vrouwen met een docentenopleiding of een andere pedagogische opleiding op hbo- of wo-niveau.
 • Jaarrapport 2014

  9-12-2014
  Het Jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.
 • Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

  14-11-2014
  In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland.
 • 70 duizend basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs

  21-7-2014
  In het schooljaar 2013/’14 zaten 70 duizend  leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs. Op 1 augustus gaat de Wet Passend Onderwijs in. Scholen hebben vanaf dat moment zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in het reguliere basisonderwijs. Hoeveel leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, verschilt sterk per regio.
 • Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland en EU gedaald

  28-1-2014
  In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren afgenomen tot 8,8 procent in 2012. Ook in de EU nam dat aandeel geleidelijk aan af. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat hoog op de internationale en nationale beleidsagenda.
 • Jaarrapport 2013

  17-12-2013
  Dit Jaarrapport 2013 presenteert actuele gegevens en relevante ontwikkelingen over jongeren, verdeeld over zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie. Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau.
 • Zorgopleiding meest populair onder jonge vrouwelijke mbo’ers

  29-5-2013
  Een op de vijf 15- tot 25-jarigen volgde in het schooljaar 2011/’12 een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het aantal mbo’ers is de afgelopen vijf jaar min of meer gelijk gebleven. Het merendeel van de jongeren in het mbo volgt de beroepsopleidende leerweg (bol). De richting gezondheidszorg en welzijn is, vooral onder vrouwen, het meest populair.
 • Meer jongens op speciale scholen

  10-12-2012
  In de periode 2003/’04 – 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs.
 • Jaarrapport 2012

  7-12-2012
  In dit Jaarrapport 2012 bij de Landelijke Jeugdmonitor worden trends in demografie, gezondheid, onderwijs, arbeid en veiligheid beschreven over de jeugd, en wordt ook een aantal dwarsverbanden tussen deze domeinen gelegd.
 • Gebruik kinderopvang afgelopen decennium verdubbeld

  28-9-2012
  In 2010 gingen 614 duizend kinderen naar de kinderopvang. Dat is ruim het dubbele van het aantal kinderen in 2001. Kinderen van 0 tot 4 jaar gaan vaker naar de kinderopvang dan oudere kinderen. Formele opvang is uitgegroeid tot de voornaamste vorm van opvang als ouders aan het werk zijn.
 • Aandeel jongeren in het onderwijs of met startkwalificatie neemt toe

  30-3-2012
  Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar dat onderwijs volgt of over een startkwalificatie beschikt is sinds 2001 sterk toegenomen. De toename is vooral zichtbaar bij jongeren van niet-westers allochtone herkomst. Van de vier grote steden had vooral Den Haag een sterke stijging.