Jeugdmonitor

Onderwijs

Deze pagina toont de meest recente cijfers van de indicatoren van het domein Onderwijs. Als een indicator ook beschikbaar is verdeeld naar geslacht, leeftijd, herkomst of regio, dan zijn die tabellen op te vragen via het man/vrouw- of het kaart-icoon. Deze tabellen tonen tevens andere beschikbare jaren. Onder die getoonde tabellen komt u via een klik op ‘pas de tabel aan’ in Jeugdmonitor StatLine, van waaruit de samenstelling van de tabel verder aangepast kan worden. Vanuit de regionale tabellen kan ook een kaart opgevraagd worden.

indicator
 

Onderwijs

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 Beschikbare gegevens
Deelname regulier onderwijs (%) 71,0 71,5 71,7 71,7 71,8
Deelname basisonderwijs 1 498 010 1 476 720 1 457 550 1 443 130 1 427 510
Deelname voortgezet onderwijs 960 640 973 450 984 970 995 270 995 650
Deelname algemene leerjaren 409 520 413 810 414 010 413 490 410 950
Deelname vmbo g/t 3-4 107 970 111 640 114 870 117 100 116 240
Deelname vmbo b/k 3-4 100 070 101 420 103 330 104 320 103 470
Deelname havo 3-5 153 680 156 690 160 030 163 640 163 930
Deelname vwo 3-6 161 810 161 260 163 470 166 950 171 160
Deelname speciaal basisonderwijs (sbao) 39 930 38 130 36 850 34 730 33 870
Deelname speciale scholen basisonderwijs (ssbo) 33 340 31 820 31 100 29 650 29 140
Deelname speciale scholen voortgezet onderwijs (ssvo) 37 080 39 410 39 880 38 550 37 910
Deelname praktijkonderwijs 27 590 28 630 29 270 29 770 29 900
Deelname mbo 429 030 428 900 428 570 428 410 434 270
Deelname hbo 323 690 338 090 342 980 337 510 340 000
Deelname wo 186 770 194 350 199 090 202 640 208 260
Diploma's voortgezet onderwijs 169 270 172 670 178 880 183 420
Diploma's vmbo 92 730 96 300 100 260 102 720
Diploma's havo 43 700 44 560 45 440 48 050
Diploma's vwo 32 840 31 810 33 180 32 650
Diploma's mbo 138 210 138 480 138 780 131 800
Diploma’s mbo – entree (niveau 1) 11 410 11 190 9 650 8 820
Diploma's mbo - niveau 2-4 126 800 127 290 129 120 122 990
Diploma's hbo 40 440 41 350 43 620 44 320
Diploma's wo bachelor 28 570 28 760 30 760 30 510
Diploma's wo master/doctoraal 16 820 17 960 19 010 19 600
Achterstandsleerling met gewicht 0.30 95 898 86 653 78 466 70 310 64 527
Achterstandsleerling met gewicht 1.20 78 053 73 316 68 613 63 792 60 070
Voortijdig schoolverlaters, totaalcijfer OCW (tot 23 jaar) 27 800 25 600 24 500 22 900
Voortijdig schoolverlaters, onderzoekspopulatie (tot 23 jaar, %) 2,4 2,2 2,1 2,0
 
 • Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

  12-2-2018
  Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen. Uit CBS-cijfers over de leerlingen die het praktijkonderwijs in 2012/’13 verlieten, blijkt dat meer dan de helft hier drie jaar later wel in was geslaagd.
 • Jaarrapport 2017

  30-11-2017
  Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg. Daarnaast besteedt de editie van 2017 aandacht aan de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, het welzijn van jongvolwassenen en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland.
 • 1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool

  18-4-2017
  Het eerder uitgegeven leerkrachtadvies van basisschoolleerlingen kan naar boven toe worden bijgesteld op basis van de toetsscore. Vorig jaar was dit bij 6,7 procent van de leerlingen het geval.
 • Ruim vier op de tien scholieren werken

  29-3-2017
  Ruim 210 duizend scholieren (15 tot 20 jaar) in het voorgezet onderwijs hadden in 2016 een bijbaan. Daarmee hebben vier op de tien scholieren werk. Meestal gaat het om een kleine deeltijdbaan waarvoor alleen elementaire vaardigheden zijn vereist, zoals vakkenvuller en krantenbezorger.
 • Aansluiting jeugdhulp en onderwijs

  6-12-2016
  In deze video geven verschillende mensen hun mening en kijk op de aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs.
 • Jaarrapport 2016

  1-12-2016
  Dit Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Waar mogelijk wordt ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland besproken.
 • Een op de vijf vmbo’ers gaat naar het hbo

  1-12-2016
  Van de 91 duizend vmbo’ers die in schooljaar 2010/’11 een diploma behaalden, volgde vijf jaar later een op de vijf een hbo-opleiding. Jongeren die van de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo naar de havo zijn gegaan, gaan ruim twee keer zo vaak naar het hbo als de jongeren die van vmbo-g/t naar het mbo zijn gegaan. Ook leerlingen die uit een gezin komen met een hoog inkomen stromen vaker door naar het hbo dan leerlingen uit een huishouden met weinig inkomen.
 • Jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan 

  3-11-2016
  Steeds meer jongeren zonder startkwalificatie hebben geen baan. Had in 2008 ruim 70 procent van deze jongeren een baan, inmiddels is dat gedaald naar minder dan 60 procent.
 • Friese mbo’ers minst vaak voortijdig van school

  20-10-2016
  In Friesland verliet 3,4 procent van de mbo’ers zonder startkwalificatie het onderwijs. In Noord- en Zuid-Holland was deze uitval meer dan 6 procent. Jongens met een niet-westerse achtergrond stoppen het vaakst met hun opleiding zonder dat ze een startkwalificatie hebben.
 • Bijna 30 procent technisch opgeleide vrouwen werkt in techniek

  21-6-2016
  Jonge hoogopgeleiden zijn minder vaak technisch geschoold dan tien jaar geleden. Onder deze technici zijn vier keer zoveel mannen als vrouwen. Technisch opgeleide mannen hebben ook vaker een technisch beroep.
 • Aandeel achterstandsleerlingen basisonderwijs afgenomen

  23-2-2016
  Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. In schooljaar 2011/2012 was 12 procent van de basisschoolleerlingen een achterstandsleerling, vorig schooljaar was dat aandeel teruggelopen tot 9 procent.
 • Het Jaarrapport 2015: een overzicht

  24-11-2015
  Klik stapsgewijs door het Jaarrapport 2015.
 • Jaarrapport 2015

  24-11-2015
  Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. 
 • Meeste 15-jarige vmbo-leerlingen in het noorden

  24-11-2015
  Bijna de helft van de 15-jarigen in Nederland volgt in het schooljaar 2014/’15 een vmbo-opleiding. Dit aandeel is vooral groot in gemeenten in Groningen en Friesland.
 • Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig

  27-5-2015

  Meisjes komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg en doorlopen ook het onderwijs soepeler dan jongens. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd. Jonge mannen zijn vaker economisch zelfstandig; ze werken vaker voltijd en verdienen hierdoor gemiddeld meer.

 • Meeste kans op werk voor jongere vrouwen met hbo/wo-docentenopleiding

  23-1-2015
  In de periode 2011-2013 had drie kwart van de  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgden betaald werk. De arbeidsparticipatie is het hoogst bij vrouwen met een docentenopleiding of een andere pedagogische opleiding op hbo- of wo-niveau.
 • Jaarrapport 2014

  9-12-2014
  Het Jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.
 • Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

  14-11-2014
  In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland.
 • 70 duizend basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs

  21-7-2014
  In het schooljaar 2013/’14 zaten 70 duizend  leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs of op een speciale school voor basisonderwijs. Op 1 augustus gaat de Wet Passend Onderwijs in. Scholen hebben vanaf dat moment zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in het reguliere basisonderwijs. Hoeveel leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, verschilt sterk per regio.
 • Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland en EU gedaald

  28-1-2014
  In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren afgenomen tot 8,8 procent in 2012. Ook in de EU nam dat aandeel geleidelijk aan af. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat hoog op de internationale en nationale beleidsagenda.
 • Jaarrapport 2013

  17-12-2013
  Dit Jaarrapport 2013 presenteert actuele gegevens en relevante ontwikkelingen over jongeren, verdeeld over zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie. Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau.
 • Zorgopleiding meest populair onder jonge vrouwelijke mbo’ers

  29-5-2013
  Een op de vijf 15- tot 25-jarigen volgde in het schooljaar 2011/’12 een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het aantal mbo’ers is de afgelopen vijf jaar min of meer gelijk gebleven. Het merendeel van de jongeren in het mbo volgt de beroepsopleidende leerweg (bol). De richting gezondheidszorg en welzijn is, vooral onder vrouwen, het meest populair.
 • Meer jongens op speciale scholen

  10-12-2012
  In de periode 2003/’04 – 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs.
 • Jaarrapport 2012

  7-12-2012
  In dit Jaarrapport 2012 bij de Landelijke Jeugdmonitor worden trends in demografie, gezondheid, onderwijs, arbeid en veiligheid beschreven over de jeugd, en wordt ook een aantal dwarsverbanden tussen deze domeinen gelegd.
 • Gebruik kinderopvang afgelopen decennium verdubbeld

  28-9-2012
  In 2010 gingen 614 duizend kinderen naar de kinderopvang. Dat is ruim het dubbele van het aantal kinderen in 2001. Kinderen van 0 tot 4 jaar gaan vaker naar de kinderopvang dan oudere kinderen. Formele opvang is uitgegroeid tot de voornaamste vorm van opvang als ouders aan het werk zijn.
 • Aandeel jongeren in het onderwijs of met startkwalificatie neemt toe

  30-3-2012
  Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar dat onderwijs volgt of over een startkwalificatie beschikt is sinds 2001 sterk toegenomen. De toename is vooral zichtbaar bij jongeren van niet-westers allochtone herkomst. Van de vier grote steden had vooral Den Haag een sterke stijging.