Jeugdmonitor

Jongeren en gezin

Deze pagina toont de meest recente cijfers van de indicatoren van het domein Jongeren en gezin. Als een indicator ook beschikbaar is verdeeld naar geslacht, leeftijd, herkomst of regio, dan zijn die tabellen op te vragen via het man/vrouw- of het kaart-icoon. Deze tabellen tonen tevens andere beschikbare jaren. Onder die getoonde tabellen komt u via een klik op ‘pas de tabel aan’ in Jeugdmonitor StatLine, van waaruit de samenstelling van de tabel verder aangepast kan worden. Vanuit de regionale tabellen kan ook een kaart opgevraagd worden.

indicator
 

Jongeren en gezin

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 Beschikbare gegevens
Jongeren (x 1 000) 4 927 4 908 4 897 4 884 4 883
Jongeren in eenoudergezinnen 674 840 691 331 702 332 717 958 724 974
Kinderen met een kans op armoede (0 tot 18 jaar, x 1 000) 427,1 427,0
Kinderen in bijstandsgezinnen (0 tot 18 jaar, x 1 000) 212,9 222,9 225,7 230,5
Bijstandsgezinnen (x 1 000) 118,3 123,3 123,2 124,5
Tienermoeders (jonger dan 20 jaar) 2 688 2 429 2 579 2 214 2 078
Huishoudens met kinderen (x 1 000) 2 340 2 338 2 336 2 335 2 335
Kinderen betrokken bij echtscheidingen (0 tot 18 jaar) 34 180 35 727 34 650 33 561
Echtscheidingen met kinderen (0 tot 18 jaar) 18 934 19 906 19 215 18 628
Levendgeboren eerste kinderen 79 460 80 744 77 666 78 092
Groene druk (%) 38,4 38,2 38,0 37,9 37,8
 
 • Relatief weinig tienermoeders in Nederland

  11-12-2017
  In 2016 kregen 1 492 tieners in Nederland een kind. Dat waren er opnieuw minder dan een jaar eerder. Het aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes was in Nederland het laagst van alle EU-landen.
 • Jaarrapport 2017

  30-11-2017
  Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg. Daarnaast besteedt de editie van 2017 aandacht aan de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, het welzijn van jongvolwassenen en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland.
 • Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

  18-8-2017
  Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar. In 2016 woonden 230 duizend kinderen in een bijstandsgezin. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen.
 • Toename 59 duizend kinderen met kinderopvangtoeslag

  8-6-2017
  De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, terwijl het in 2015 nog om 764 duizend kinderen ging.
 • Aandeel godsdienstige jongeren gedaald

  22-2-2017
  Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49 procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later.
 • Jaarrapport 2016

  1-12-2016
  Dit Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Waar mogelijk wordt ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland besproken.
 • Aantal kinderen in bijstandsgezinnen groeit

  23-8-2016
  In 2015 woonden er in Nederland meer kinderen in bijstandsgezinnen dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsgezinnen met een of meer kinderen is in die periode ongeveer gelijk gebleven, gemiddeld zijn ze dus kinderrijker geworden. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kinderen van Syrische herkomst. Dit meldt CBS. 
 • Jongeren blijven langer bij ouders thuis

  8-7-2016
  De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen is tussen 2006 en 2016 gestegen van 23,6 jaar naar 24,6 jaar.
 • Bijna twee op de tien kinderen woont niet bij vader

  21-6-2016
  Steeds meer kinderen wonen niet bij hun vader. In 2015 gold dat voor 18 procent van de kinderen tot zestien jaar, in 1996 voor 13 procent. Er zijn maar weinig kinderen die met alleen hun vader wonen. 
 • Weinig meisjes willen voltijdbaan als ze moeder worden

  26-5-2016
  Als ze later een gezin met jonge kinderen hebben, wil 3 procent van de meisjes en 34 procent van de jongens fulltime werken. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat beide partners evenveel tijd moeten besteden aan het huishouden en de zorg voor kinderen.
 • Steeds minder tienermoeders

  7-4-2016
  Nederland telt relatief weinig tienermoeders. In 2015 kregen 1 574 tienermeisjes een kind. Bijna 80 procent van de tienermoeders in 2015 was achttien of negentien jaar en 8 procent was jonger dan zestien. Vooral bij meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst nam het percentage tienermoeders sterk af, en is het aandeel al enkele jaren vergelijkbaar met dat van autochtone meisjes.
 • Het Jaarrapport 2015: een overzicht

  24-11-2015
  Klik stapsgewijs door het Jaarrapport 2015.
 • Jaarrapport 2015

  24-11-2015
  Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. 
 • Aantal minderjarigen daalt

  24-11-2015
  Het aantal jongeren onder 18 jaar is sinds 2005 met 170 duizend gedaald. Begin 2015 telde Nederland 3,4 miljoen minderjarigen, 20 procent van de bevolking. Voor de komende jaren wordt een verdere daling van het aantal minderjarigen verwacht, met 90 duizend tot 2023.
 • Relatief veel bijstandskinderen in de grote steden

  24-11-2015
  Nederland telde begin 2014 bijna 223 duizend kinderen van 0 tot 18 jaar in een bijstandsgezin. Dat is 6,5 procent van alle minderjarige thuiswonende kinderen. 
 • Steeds meer minderjarigen wonen in eenoudergezin

  26-3-2015
  Bijna 15 procent van alle minderjarigen woonde in 2014 in een eenoudergezin. De gezinnen waarin kinderen opgroeien zijn de afgelopen 15 jaar veranderd. Er wonen meer 0- tot 18-jarigen in een eenoudergezin en ook hebben kinderen steeds vaker ouders die niet getrouwd zijn.
 • Jaarrapport 2014

  9-12-2014
  Het Jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.
 • Zuigelingensterfte met een kwart gedaald

  8-12-2014
  In 2013 werden 171 duizend kinderen in Nederland levend geboren. Van deze groep overleden 645 baby’s vóór hun eerste verjaardag. Het sterftecijfer onder zuigelingen bedroeg daarmee vier per duizend levendgeborenen. Dit is een kwart lager dan in het begin van deze eeuw. De zuigelingensterfte is onder niet-westers allochtone baby’s hoger dan onder autochtone baby’s. In de EU is de omvang van de zuigelingensterfte vergelijkbaar met die in Nederland.
 • Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

  1-10-2014
  Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot 20-jarigen in ons land wonen.
 • Jongeren vooral online met smartphone

  27-5-2014
  De smartphone is onder jongeren verreweg het meest gebruikte apparaat voor mobiel internet buitenshuis. Als ze online zijn, besteden ze hun tijd vooral aan gamen, filmpjes kijken en het bezoeken van sociale netwerken. Ook kopen ze vaak kaartjes voor evenementen online.
 • Een op de zeven kinderen woont in eenoudergezin

  17-12-2013
  In Nederland wonen 3,5 miljoen minderjarige jongeren. Een op de zeven van hen woont bij een van de ouders. Dit aandeel varieert sterk per gemeente.
 • Jaarrapport 2013

  17-12-2013
  Dit Jaarrapport 2013 presenteert actuele gegevens en relevante ontwikkelingen over jongeren, verdeeld over zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie. Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau.
 • Aantal minderjarigen in allochtoon huishouden neemt toe

  11-10-2013

  Het aantal minderjarigen dat opgroeit in een allochtoon huishouden, nam de afgelopen tien jaren met 70 duizend toe tot ruim 1 miljoen in 2012.Vooral het aantal minderjarigen met Marokkaanse en Poolse ouders nam toe. Dit is een gevolg van respectievelijk Marokkaanse ouders die in Nederland kinderen kregen en arbeids- en gezinsmigratie.

 • Meer kinderen groeien op met kans op armoede

  26-3-2013
  Het aantal minderjarige kinderen dat een risico op armoede heeft is toegenomen in 2011. In Zuid-Holland en Groningen groeien kinderen vaker op in armoede dan in andere provincies. Bij meer dan de helft is er onvoldoende geld in het gezin om op vakantie te gaan.
 • Bijna 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdij

  15-2-2013
  Eind september 2012 waren bijna 40 duizend minderjarigen (deels) aan het
  ouderlijk gezag onttrokken door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar geleden. De lichtere maatregel ondertoezichtstelling wordt de laatste decennia veel vaker toegepast dan voogdij.
 • Aantal allochtone jongeren blijft toenemen

  14-2-2013
  Tussen 1996 en 2012 is het aantal allochtone jongeren in Nederland met ruim 250 duizend toegenomen. In 1996 vormden jongeren van Turkse afkomst de grootste groep binnen de niet-westerse allochtonen. Nu zijn dat de jongeren van Marokkaanse afkomst. Bij de westerse allochtonen is het aantal Poolse jongeren sterk gestegen.
 • Forse afname aantal tienermoeders

  21-12-2012
  Het aantal tienermoeders was in 2012 met nog geen 3 duizend aanzienlijk lager dan in de eerste helft van het vorige decennium.
 • Jaarrapport 2012

  7-12-2012
  In dit Jaarrapport 2012 bij de Landelijke Jeugdmonitor worden trends in demografie, gezondheid, onderwijs, arbeid en veiligheid beschreven over de jeugd, en wordt ook een aantal dwarsverbanden tussen deze domeinen gelegd.
 • Minder gezinnen met gehuwde ouders

  14-5-2012
  De samenstelling van gezinnen is in de afgelopen tien jaar veranderd. Ouders zijn vaker niet-gehuwd en er zijn minder grote gezinnen.