Jeugdmonitor

Gezondheid en welzijn

Deze pagina toont de meest recente cijfers van de indicatoren van het domein Gezondheid en welzijn. Als een indicator ook beschikbaar is verdeeld naar geslacht, leeftijd, herkomst of regio, dan zijn die tabellen op te vragen via het man/vrouw- of het kaart-icoon. Deze tabellen tonen tevens andere beschikbare jaren. Onder die getoonde tabellen komt u via een klik op ‘pas de tabel aan’ in Jeugdmonitor StatLine, van waaruit de samenstelling van de tabel verder aangepast kan worden. Vanuit de regionale tabellen kan ook een kaart opgevraagd worden.

De Jeugdmonitor beschikt ook over gezondheidsgegevens per GGD-regio. Volg deze link voor meer informatie.

indicator
 
 • Jaarrapport 2017

  30-11-2017
  Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg. Daarnaast besteedt de editie van 2017 aandacht aan de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, het welzijn van jongvolwassenen en de leefsituatie van jongeren in Caribisch Nederland.
 • Rapportages Jeugdhulp en Jeugdreclassering 2016

  28-4-2017
  In de rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2016.
 • 11 procent van de jongeren krijgt jeugdhulp

  28-4-2017
  Vorig jaar kregen 367 duizend kinderen van 0 tot en met 17 jaar jeugdhulp. Dit komt overeen met bijna 11 procent van de kinderen van die leeftijd.
 • Jongvolwassenen roken, drinken en blowen meer dan 25-plussers

  26-1-2017
  Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) houden er een ongezondere leefstijl op na dan volwassenen van 25 jaar of ouder. Ze geven vaker aan dat ze roken, cannabis gebruiken en veel alcohol drinken.
 • Aansluiting jeugdhulp en onderwijs

  6-12-2016
  In deze video geven verschillende mensen hun mening en kijk op de aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs.
 • Jaarrapport 2016

  1-12-2016
  Dit Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. Waar mogelijk wordt ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland besproken.
 • Rapportages Jeugdhulp en Jeugdreclassering 1e helft 2016

  31-10-2016
  In de rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2016.
 • Aantal jongeren met jeugdhulp blijft gelijk

  31-10-2016
  Ruim 287 duizend jongeren hebben in de eerste zes maanden van 2016 jeugdhulp gehad. Dit is 6,5 procent van de jongeren tot 23 jaar, evenveel als in dezelfde periode van 2015.
 • Leeuwendeel jongeren tevreden met hun leven

  12-8-2016
  Negen op de tien 12- tot 25-jarigen zijn tevreden met hun leven, zo gaven ze in 2015 aan. Jongeren die tevreden zijn over hun leven, zijn vaak ook te spreken over hun psychische gezondheid, uiterlijk, vriendenkring en opleiding of werk.
 • Weinig meisjes willen voltijdbaan als ze moeder worden

  26-5-2016
  Als ze later een gezin met jonge kinderen hebben, wil 3 procent van de meisjes en 34 procent van de jongens fulltime werken. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat beide partners evenveel tijd moeten besteden aan het huishouden en de zorg voor kinderen.
 • Een op tien jongeren krijgt jeugdhulp

  29-4-2016
  Ruim 356 duizend jongeren tot 18 jaar hebben in 2015 jeugdhulp ontvangen. Dat is 10 procent van alle jongeren. In de provincie Groningen krijgen relatief veel jongeren hulp.
 • Rapportages Jeugdhulp en Jeugdreclassering en -bescherming 2015

  29-4-2016
  In de rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2015.
 • Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet schadelijk

  15-4-2016
  Bijna 7 op de 10 jongeren tussen 12 en 25 jaar die wel eens alcohol drinken vinden hun eigen alcoholconsumptie niet schadelijk voor hun gezondheid. Van de stevig drinkende jongeren (zes glazen per keer of meer) is dit meer dan de helft. In 2014 werd de wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie verhoogd naar 18 jaar. Jeugd jonger dan 18 jaar vindt deze nieuwe leeftijdsgrens vaker te hoog dan volwassen jongeren.
 • Het Jaarrapport 2015: een overzicht

  24-11-2015
  Klik stapsgewijs door het Jaarrapport 2015.
 • Jaarrapport 2015

  24-11-2015
  Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland. 
 • Veel jeugdige rokers in het noorden

  24-11-2015
  In 2010/2014 rookt ruim 14 procent van de jongeren van 12 tot 20 jaar. Vooral in het noorden van het land ligt dit percentage hoog. De regio Drenthe telt het hoogste aandeel rokende jongeren (19 procent).
 • Rapportages Jeugdhulp en Jeugdbescherming en -reclassering 1e halfjaar 2015

  30-10-2015
  In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn voorlopige cijfers gepubliceerd over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015.
 • Nader onderzoek toegang jeugdhulp

  26-10-2015
  Het eerste nader onderzoek voor de benchmark beleidsinformatie Jeugd is verricht door Partners in Jeugdbeleid en uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer.
 • Jeugdhulptrajecten per gemeente

  20-10-2015
  CBS heeft een tabel samengesteld over jeugdhulptrajecten. Deze tabel geeft per gemeente het aantal jeugdhulptrajecten naar perspectief in het eerste kwartaal van 2015.
 • Bijna een kwart miljoen jongeren in de jeugdzorg

  31-7-2015
  In het eerste kwartaal van 2015 kregen 233 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het merendeel (85 procent) daarvan betreft jeugdhulp. Veel meer jongens dan meisjes kregen jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering.
 • Rapportage Jeugdhulp 1e kwartaal 2015

  31-7-2015
  De Rapportage Jeugdhulp 1e kwartaal 2015 presenteert de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze hulp.
 • Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015

  31-7-2015
  De Rapportage Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015 presenteert de eerste voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze zorg.
 • Meisjes soepeler door het onderwijs, meer jongens economisch zelfstandig

  27-5-2015

  Meisjes komen minder vaak in aanraking met jeugdzorg en doorlopen ook het onderwijs soepeler dan jongens. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd. Jonge mannen zijn vaker economisch zelfstandig; ze werken vaker voltijd en verdienen hierdoor gemiddeld meer.

 • Ruim 1 op de 3 jongeren is geïnteresseerd in politiek

  29-4-2015
  Ondanks dat de interesse in politiek over het algemeen minder groot is onder jongeren in vergelijking met bijvoorbeeld dertigers of veertigers, heeft toch meer dan de helft zich actief ingezet om iets politiek aan de orde te stellen. De meeste jonge mannen en vrouwen hebben dagelijks contact met vrienden en wekelijks met familie. Bijna de helft van hen zet zich wel eens in als vrijwilliger.
 • 10 procent van de rokende jongeren van 18 tot 25 jaar is een zware roker

  12-12-2014
  Bijna een op drie jongeren van 18 tot 25 jaar rookt wel eens en bijna een op de 5 jongeren in dezelfde leeftijd heeft overgewicht. Tegelijkertijd ervaart bijna 91 procent van de jongeren de eigen gezondheid als (zeer) goed. Jongeren die roken en jongeren met overgewicht zijn minder positief over hun gezondheid dan niet-rokende jongeren en jongeren zonder overgewicht.
 • Jaarrapport 2014

  9-12-2014
  Het Jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.
 • Zuigelingensterfte met een kwart gedaald

  8-12-2014
  In 2013 werden 171 duizend kinderen in Nederland levend geboren. Van deze groep overleden 645 baby’s vóór hun eerste verjaardag. Het sterftecijfer onder zuigelingen bedroeg daarmee vier per duizend levendgeborenen. Dit is een kwart lager dan in het begin van deze eeuw. De zuigelingensterfte is onder niet-westers allochtone baby’s hoger dan onder autochtone baby’s. In de EU is de omvang van de zuigelingensterfte vergelijkbaar met die in Nederland.
 • Levering beleidsinformatie jeugdhulpgebruik, jeugdbescherming en jeugdreclassering aan gemeenten

  25-6-2014
  Op 10 februari 2014 is bekend gemaakt dat het CBS vanaf 1 januari 2015 de verzameling en publicatie van de beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk gaat uitvoeren. Vandaag hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en de VNG een overeenkomst met het CBS gesloten, waarmee de eerdere afspraak formeel is bekrachtigd.  
 • Jongeren vooral online met smartphone

  27-5-2014
  De smartphone is onder jongeren verreweg het meest gebruikte apparaat voor mobiel internet buitenshuis. Als ze online zijn, besteden ze hun tijd vooral aan gamen, filmpjes kijken en het bezoeken van sociale netwerken. Ook kopen ze vaak kaartjes voor evenementen online.
 • Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

  15-4-2014
  In 2012 ontvingen 103 duizend jongeren jeugdzorg. Dat komt neer op een aandeel van ongeveer 3 procent. Amsterdam heeft het grootste aantal jongeren in jeugdzorg, Kerkrade is echter de gemeente met het hoogste aandeel jongeren met jeugdzorg.
 • Jaarrapport 2013

  17-12-2013
  Dit Jaarrapport 2013 presenteert actuele gegevens en relevante ontwikkelingen over jongeren, verdeeld over zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie. Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau.
 • Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomen

  7-8-2013
  Bijna 15 procent van de jongeren tot 25 jaar kampt met overgewicht. Toch vinden bijna alle jongeren dat ze in goede gezondheid verkeren. Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen.
 • Jaarrapport 2012

  7-12-2012
  In dit Jaarrapport 2012 bij de Landelijke Jeugdmonitor worden trends in demografie, gezondheid, onderwijs, arbeid en veiligheid beschreven over de jeugd, en wordt ook een aantal dwarsverbanden tussen deze domeinen gelegd.
 • Gebruik kinderopvang afgelopen decennium verdubbeld

  28-9-2012
  In 2010 gingen 614 duizend kinderen naar de kinderopvang. Dat is ruim het dubbele van het aantal kinderen in 2001. Kinderen van 0 tot 4 jaar gaan vaker naar de kinderopvang dan oudere kinderen. Formele opvang is uitgegroeid tot de voornaamste vorm van opvang als ouders aan het werk zijn.
 • Een op de vijf 18- tot 25-jarigen te zwaar

  22-8-2012
  In 2011 was bij 15 procent van de jongeren van 2 tot 25 jaar sprake van overgewicht. Onder 18- tot 25-jarigen en niet-westerse allochtonen is dit aandeel zelfs 20 procent of meer. Ernstig overgewicht komt voor bij 3 procent van de jongeren, ondergewicht bij 6 procent.